Praktische informatie voor particulieren

Prins&Partners is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 06 53 217 066. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen. In geval van een crisissituatie neemt u contact met uw huisarts. ’s Avonds en in het weekeinde kunt u bellen met de GGZ inGeest 023 518 7480.

Wachttijden

Prins&Partners probeert de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, is de gemiddelde wachttijd voor een intakegesprek acht weken. Daarna duurt het twee tot vier weken tot de behandeling kan beginnen.
Mocht u acuut hulp nodig hebben dan kunnen we in overleg altijd naar een oplossing zoeken. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.
laatste aanpassing: 30 april 2021

Generalistische Basis GGZ

Prins&Partners biedt zorg vanuit de Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Deze is gericht op diagnose en kortdurende behandeling van ‘lichte tot matige psychische problematiek’. De Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de Basisverzekering nadat uw eigen risico is voldaan. U heeft hiervoor alleen een verwijsbrief van de huisarts nodig. Lees hier meer over de Generalistische Basis GGZ.

Betalen en declareren

Na een consult bij Prins&Partners krijgt u een rekening. Deze betaalt u en declareert u aan het eind van het traject met een overzichtsfactuur bij uw zorgverzekeraar.
Als u een restitutiepolis heeft, vergoedt uw zorgverzekeraar 100% van het marktconforme of wettelijke tarief van het behandeltraject. Als u een naturapolis heeft, betaalt u altijd een deel van de rekening zelf. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van uw zorgverzekeraar en uw polis. Neem voor meer informatie over uw vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op dezorgnota.nl.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen behandelingen in de Generalistische Basis GGZ als het gaat om behandeling van een zogenoemde DSM-aandoening. DSM is de afkorting van het Engelse Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  (Diagnostisch en Statistisch Handboek van Psychische Aandoeningen).
In de praktijk betekent dit dat wij volgens de criteria van het DSM uw problemen bekijken, eventueel in overleg met uw huisarts. Vervolgens krijgt u één van de vier zorgtrajecten toegewezen: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. De behandelduur varieert van circa vijf tot twaalf sessies. Tijdens de behandeling kunnen we, in gezamenlijk overleg, het zorgtraject eventueel nog wijzigen. Lees hier meer over het vergoedingensysteem.

Niet alle psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kunt u soms een deel van de zorg vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de exacte vergoeding bij een eerstelijns psycholoog en de procedure. Deze informatie vindt u ook in uw polisvoorwaarden.

Vertrouwelijkheid

Elke psycholoog heeft een beroepsgeheim. Prins&Partners geeft nooit informatie aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De cliënt heeft altijd recht op inzage van zijn dossier.
De huisarts en/of andere verwijzers worden uitsluitend na toestemming van de cliënt geïnformeerd over de behandeling. Als de cliënt toestemming geeft, rapporteert de psycholoog bij start en einde van de behandeling aan de huisarts.
Ook overleg met en rapportage aan de bedrijfsarts vinden uitsluitend plaats na toestemming van de cliënt. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars. Sowieso wordt nooit informatie verstrekt aan anderen dan huisartsen, bedrijfsartsen en behandelaars.

Duur van de sessies

Gesprekssessies bij Prins&Partners duren 45 minuten.

Tarief

  • Gespreks-sessie 45 minuten: € 100,-
  • EMDR-sessie 75 minuten: € 150,-

Vervanging bij vakantie of ziekte

In geval van ziekte of vakantie is waarneming indien nodig geregeld met collega’s in de regio. Ook kunnen Carin Prins en Emma Harmsen (contactgegevens) voor elkaar waarnemen. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend in overleg met de cliënt.

Afzeggen afspraak

Voor een goede voortgang van uw behandeling is het belangrijk dat u de afspraken zo veel mogelijk nakomt. Als u toch uw afspraak moet afzeggen of verplaatsen, laat dit dan tijdig weten telefonisch (06 53 217 066) of per e-mail. Zegt u een afspraak af korter dan 24 uur vóór de behandeling of verzuimt u dan moeten wij deze toch in rekening brengen. Let op, afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Professionaliteit en kwaliteit

De psychologen van Prins&Partners zijn gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP.) Carin Prins is als arbeids- en organisatiepsycholoog geregistreerd bij het NIP, als GZ Psycholoog in het BIG-register (nr 59057769025) van het Ministerie van VWS en zij is lid van de LVVP. Emma Harmsen is psycholoog (NIP) en EMDR-therapeut.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, bespreekt u deze dan met ons. Kijk op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) voor meer informatie over de klachtenregeling.