Praktische informatie voor particulieren

Prins&Partners is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 06 53 217 066. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

In geval van een crisissituatie neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. ’s Avonds en in het weekeinde kunt u ook bellen met de GGZ inGeest 088 7885016.

Wachttijden

Prins&Partners probeert de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, is de gemiddelde wachttijd voor een intakegesprek acht weken. Daarna duurt het twee tot vier weken tot de behandeling kan beginnen. Mocht u acuut hulp nodig hebben dan kunnen we in overleg altijd naar een oplossing zoeken. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.
laatste aanpassing: 18-08-2022

Generalistische Basis GGZ

Prins&Partners biedt zorg vanuit de Generalistische Basis Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Deze is gericht op diagnose en kortdurende behandeling van ‘lichte tot matige psychische problematiek’. De Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de Basisverzekering nadat uw eigen risico is voldaan. U heeft hiervoor alleen een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Betalen en declareren

Bij Prins&Partners betaalt u het consult direct na afloop. U krijgt maandelijks een factuur via ons secretariaat. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Als u een restitutiepolis heeft, vergoedt uw zorgverzekeraar 100% van het marktconforme of wettelijke tarief van het behandeltraject. Als u een naturapolis heeft, betaalt u altijd een deel van de rekening zelf. Neem voor meer informatie over uw vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op dezorgnota.nl.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen behandelingen in de Generalistische Basis GGZ. Het komt er op neer dat de zorg per sessie kan worden gedeclareerd en dat de duur van een consult het tarief bepaalt. Bekijk de folder over het zorgprestatiemodel.
Niet alle psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kunt u soms een deel van de zorg vergoed krijgen vanuit een aanvullende verzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de exacte vergoeding bij een eerstelijns psycholoog en de procedure. Deze informatie vindt u ook in uw polisvoorwaarden. Lees meer over het vergoedingensysteem op de site van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen).

Vertrouwelijkheid

Elke psycholoog heeft een beroepsgeheim. Prins&Partners geeft nooit informatie aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De cliënt heeft altijd recht op inzage van zijn dossier.
De huisarts en/of andere verwijzers worden uitsluitend na toestemming van de cliënt geïnformeerd over de behandeling. Als de cliënt toestemming geeft, rapporteert de psycholoog bij start en einde van de behandeling aan de huisarts.
Ook overleg met en rapportage aan de bedrijfsarts vinden uitsluitend plaats na toestemming van de cliënt. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars. Sowieso wordt nooit informatie verstrekt aan anderen dan huisartsen, bedrijfsartsen en behandelaars.

Duur van de sessies

Gesprekssessies bij Prins&Partners duren 60 minuten.

Tarief

  • Gespreks-sessie 60 minuten: €150,-
  • Eerste twee gesprekken (diagnostiek): €165
  • EMDR-sessie 75 minuten: €180,-

Vervanging bij vakantie of ziekte

In geval van ziekte of vakantie is waarneming indien nodig geregeld met collega’s in de regio. Ook kunnen Carin Prins en Emma Harmsen voor elkaar waarnemen. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend in overleg met de cliënt.

Afzeggen afspraak

Voor een goede voortgang van uw behandeling is het belangrijk dat u de afspraken zo veel mogelijk nakomt. Als u toch uw afspraak moet afzeggen of verplaatsen, laat dit dan tijdig weten telefonisch (06 53 217 066) of per e-mail. Zegt u een afspraak af korter dan 24 uur vóór de behandeling of verzuimt u, dan moeten wij de afspraak toch in rekening brengen. Het no-show tarief is €50 per gemiste afspraak. Let op, afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Professionaliteit en kwaliteit

De psychologen van Prins&Partners zijn gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP.) Carin Prins is als arbeids- en organisatiepsycholoog geregistreerd bij het NIP, als GZ Psycholoog in het BIG-register (nr 59057769025), en zij is lid van de LVVP. Emma Harmsen is psycholoog (NIP) en EMDR-therapeut.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, bespreekt u deze dan met ons. Kijk bij de LVVP voor meer informatie over de klachtenregeling.